Анталогія паэтак. Выбранае Вальжынай Морт

    Выбранае Вальжынай Морт

    Анталогія паэтак. Выбранае Вальжынай Морт


Įprasta kaina €12,50 €0,00

У гэтай анталогіі сабраныя вершы ХХІ ст. беларускіх паэтак розных узростаў, вопытаў і моваў. Тут іх аб’ядноўвае адно: яны падаюць знак чытачам, шукаюць з чытачамі кантакту. Для адных — гэта сустрэча са старымі знаёмымі. Для іншых — адкрыццё новай магчымасці быць пачутымі і ўбачанымі. Укладальніцай кнігі выступіла Вальжына Морт.

Валянціна Аксак, Надзея Артымовіч, Марыя Бадзей, Крысціна Бандурына, Раіса Баравікова, Данута Бічэль-Загнетава, Сабина Брило, Вера Бурлак , Дар’я Бялькевіч, Марыя Вайцяшонак, Святлана Варонік, Ася Волкава, Анна Воронова , Вольга Гапеева, Вольга Гронская, Аксана Данільчык, Ірына Дарафейчук, Ярына Дашына, Таццяна Дзмітрыева, Галіна Дубянецкая, Ірына Дубянецкая, Таня Замировская, Лена Зински, Ольга Злотникова, Кася Іофе, Лина Казакова, Югася Каляда, Галіна Каржанеўская, Анна Ковшар, Ганна Комар, Надежда Кохнович, Наста Кудасава, Наталля Кучмель, Міра Лукша, Мария Малиновская, Наста Манцэвіч , Ванда Марцінш Душ Рэйш, Кацярына Масэ, Ольга Маркитантова, Марыя Мартысевіч, Таццяна Нядбай, Вальжына Морт, Алена Пятровіч, Людміла Рублеўская, Наталля Русецкая, Людмила Русова, Таццяна Сапач, Таня Светашова, Людка Сільнова, Галіна Сіўчанка, Таня Скарынкіна, Лера Сом, Аксана Спрынчан , Віка Трэнас, Анка Упала, Вера Филенко, Юля Цімафеева, Ганна Шакель, Настя Шакунова, Юлия Шатун, Юлія Шэдзько, Анхела Эспіноса Руіс, Ганна Янкута.

This anthology is a collection of 21st-century poems by Belarusian poetesses of various age groups, experiences, and languages. The works have one thing in common — they send a powerful message to the reader and seek engagement. For some readers, this is an opportunity to enjoy the works of familiar authors. For others — an opportunity to be engaged with, heard, and acknowledged. Valzhyna Mort has collected and edited the book.

Poetesses: Valiantsina Aksak, Nadzeya Artymovich, Maria Badzei, Kryscina Banduryna, Raisa Baravikova, Danuta Bichel-Zahnetava, Sabina Brilo, Vera Burlak, Darja Bialkevich, Maryia Vaitsiashonak, Sviatlana Varonik, Asia Volkava, Anna Voronova, Volha Hapeyeva, Volha Hronskaya, Aksana Danilchyk, Iryna Darafeichuk, Yaryna Dashyna, Tatsiana Dzmitryeva, Halina Dubianieckaja, Iryna Dubianetskaya, Tatsiana Zamirouskaya, Lena Zycinsky, Olga Zlotnikova, Kasia Ioffe, Lina Kazakova, Yuhasia Kaliada, Halina Karzhanieuskaya, Anna Kovshar, Hanna Komar, Nadezhda Kokhnovich, Nasta Kudasava, Natallia Kuchmel, Mira Łuksza, Maria Malinovskaya, Nasta Mancewich, Vanda Martins dos Reis, Kaciaryna Masse, Volha Markitantava, Maryja Martysievič, Taciana Niadbaj, Valzhyna Mort, Alena Piatrovič, Liudmila Rubleuskaja, Natallia Rusetskaya, Ludmila Rusova, Tatsiana Sapach, Tatiana Svetashova, Liudka Silnova, Halina Siuchanka, Tania Skarynkina, Lera Som, Aksana Sprynchan, Victoria Trenas, Anka Upala, Vera Feelenko, Julia Cimafiejeva, Hanna Shakel, Nastya Shakunova, Julia Shatun, Yuliya Shedzko, Ángela Espinosa Ruiz, Hanna Yankuta.

Format/pages: 308 стар., мягкая вокладка

ISBN: 9786099637105

Publisher: Пфляўбаўм

Year: 2023Susijusios knygos